Bài viết

Dự án nào sẽ được triển khai tại khu đất vàng Ba Son?

Khu đất Ba Son ngoài những tiềm năng nổi trội…