Nhượng quyền là gì?

Nhượng quyền, mặc dù không phải là mô hình mới, nhưng trong những năm gần đây, đây trở thành một hình thức phổ biến và được ưa chuộng.

Nhượng quyền có nghĩa cho phép một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó được quyền kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ theo hình thức, phương pháp kinh doanh đã được áp dụng trong thực tế của bên nhượng quyền tại một khu vực cụ thể.

Nhượng quyền sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, đúng những quy trình cũng như hỗ trợ bên nhận nhượng quyền.

Bên nhận nhượng quyền cũng phải có trách nhiệm đảm bảo kinh doanh theo đúng khuôn mẫu, cách thức, quy trình của bên nhượng quyền.

Các hình thức nhượng quyền.

Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện chuyển nhượng ít nhất 4 loại sản phẩm cơ bản, hệ thống chiến lược, bí quyết công nghệ sản xuất kinh doanh, hệ thống thương hiệu, sản phẩm dịch vụ.

Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn với tỉ lệ nhỏ dưới dạng liên doanh để trực tiếp tham gia kiểm soát hệ thống.

Nhượng quyền có tham gia quản lí. Bên nhượng quyền cung cấp người quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện bao gồm các hình thức nhượng quyền phân phối sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền công thức sản xuất sản phẩm và tiếp thị, nhượng quyền thương hiệu.

Bài viết nhượng quyền là gì được tổng hợp bởi Vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339