Cần cù trong Tiếng Anh là gì

Cần cù trong tiếng Anh được gọi là ‘industrious’ /in´dʌstriəs/. Đó là một phẩm chất tốt mà mỗi người chúng ta cần phải có. Cần cù thể hiện sự chăm chỉ, kiên trì trong việc tìm kiếm và học hỏi.

Cần cù chính là sự siêng năng, chăm chỉ trong lao động sản xuất và trong việc nhà, việc nước.

Cần cù còn gắn liền với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, đây là sự vươn lên của số phận, không chịu đầu hàng và khuất phục và là một đức tính đáng quý và đáng trân trọng.

Cần cù cũng giống như chúng ta mài một thanh sắt thành một cây kim, nó là quá trình tự phấn đấu và khẳng định bản thân mình bằng những nỗ lực.

Các ví dụ về cần cù trong tiếng Anh:

From early morning, repairers of the temple work industriously.

Từ sáng sớm, các thợ sửa chữa đền thờ đã làm việc cần cù.

He is an industrious person because I see that he works hard every day.

Anh ấy là một người cần cù vì tôi thấy rằng anh ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

They industriously pay off their debt and cut down on unnecessary expenses.

Họ cần cù trả hết nợ và cắt giảm những chi phí không cần thiết.

Our parents are industrious workers, they try to build a good home for us.

Cha mẹ chúng tôi là những người lao động cần cù, họ cố gắng xây dựng một tổ ấm cho chúng tôi.

Bài viết cần cù trong tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339