Học bổng tiếng Anh là gì

Học bổng, hay trong tiếng Anh là “scholarship,” là một phần thưởng được trao cho những người có thành tích học tập xuất sắc, hoạt động tích cực và luôn nỗ lực trong quá trình học tập.

Học bổng tiếng Anh là Scholarship /ˈskɒl.ə.ʃɪp/.

Học bổng là phần thưởng dành cho những học sinh, sinh viên, học viên tài năng, có thành tích học tập, hoạt động nổi bật nhằm khuyến khích họ cố gắng phát huy. Học bổng còn dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn nỗ lực trong học tập, phát triển bản thân.

Học bổng được cấp do trường, tổ chức hoặc cá nhân với nhiều lý do khác nhau và cũng có nhiều mức học bổng khác nhau.

Tên tiếng Anh các loại học bổng tiêu biểu:

Full-ride scholarship: Học bổng toàn phần.

Là học bổng mà người nhận được 100% học phí, ngoài ra được cung cấp một khoản tiền cho sinh hoạt, chi phí ăn ở, bảo hiểm.

Hafl-fee scholarship: Học bổng bán phần.

Tuition fee scholarship /tʃu:ˈɪʃ.ən/: miễn học phí.

Học bổng này sẽ hỗ trợ 100% học phí.

Government scholarship /ˈɡʌv.ən.mənt/: Học bổng chính phủ.

Học bổng có giá trị như học bổng toàn phần.

Foundation scholarship /faʊnˈdeɪ.ʃən/: Học bổng của tổ chức.

Do cơ quan, tập đoàn, tổ chức tài trợ.

Exchange/Conference scholarship /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /ˈkɒn.fər.əns/: Học bổng giao lưu văn hoá.

Need-based scholarship (financial aid): Học bổng hỗ trợ tài chính.

Fellowship /ˈfel.əʊ.ʃɪp/: Học bổng giao lưu ngắn hạn.

Học bổng phù hợp cho người đi làm, chương trình kéo dài một hoặc vài tháng.

Bài viết học bổng tiếng Anh là gì được soạn bởi vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339