Tâm dịch bệnh tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, “Tâm dịch bệnh” được gọi là “the center of the epidemic.” Đây là địa điểm nơi dịch bệnh bùng phát và lan rộng nhanh chóng. Để kiểm soát dịch bệnh, việc quản lý và kiểm soát tâm dịch bệnh là hết sức quan trọng.

Tâm dịch bệnh tiếng Anh là the center of the epidemic, phiên âm là /ðə ˈsentər əv ðiː epɪˈdemɪk/.

Tâm dịch bệnh là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Ở đây, dịch bênh bùng phát, lây lan nhanh chóng, là nơi khó khống chế và kiểm soát nhất. Con người chịu ảnh hưởng nặng nề về về thể chất và tinh thần. Để kiểm soát được dịch bệnh cần có những biện pháp ngăn chặn nhanh chóng và kịp thời ở tâm dịch bệnh, tránh để dịch bệnh lây lan sang những khu vực xung quanh.

Một số cách kiểm soát và ngăn chặn tâm dịch bệnh:

Đào tạo lực lượng nhân viên y tế cộng đồng và chăm sóc sức khỏe.

Triển khai một hệ thống để truy tìm mọi trường hợp nghi ngờ ở cộng đồng do nhân viên y tế cộng đồng đảm trách.

Điều chỉnh và trang bị cho các cơ sở sẽ được trưng dụng để làm cơ sở điều trị và cách ly người mắc bệnh.

Xây dựng kế hoạch và quy trình rõ ràng để cách ly những người đã tiếp xúc với người mắc bệnh.

Cần tập trung nguồn lực để ngăn chặn và kiểm soát vùng tâm dịch bệnh.

Từ vựng liên quan đến tâm dịch bệnh:

Center /ˈsentər/: Trung tâm.

Epidemic /epɪˈdemɪk/: Dịch bệnh.

Zoonotic /zuːəˈnɒtɪk/: Những bệnh truyền nhiễm có thể truyền từ động vật sang người.

Transmission /trænzˈmɪʃən/: Sự truyền bệnh.

Prevention /prɪˈvenʃən/: Sự ngăn ngừa.

Screening /ˈskriːnɪŋ/: Kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe xem một người có bị nhiễm bệnh hay không.

Quarantine /ˈkwɒrəntiːn/: Kiểm dịch, cách ly để theo dõi.

Bài viết tâm dịch bệnh tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi vinhomesgoldenriverbs.com.

0913.756.339