Chuyển phát nhanh tiếng Hàn là gì

Chuyển phát nhanh trong tiếng Hàn là 속달 우편 (sogdal upyeon), là quá trình vận chuyển và phân phối hàng hóa với đặc tính về thời gian nhanh chóng và đáng tin cậy.

Chuyển phát nhanh tiếng Hàn là 속달 우편 (sogdal upyeon), là hành động vận chuyển và phát hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Một số từ vựng tiếng Hàn liên quan đến chuyển phát nhanh.

우체국 (uchegug): Bưu điện.

우편 (pyeonji): Thư.

엽서 (yeobseo): Bưu thiếp.

우표 (upyo): Tem.

주소 (juso): Địa chỉ.

반송 주소 (bansong juso): Địa chỉ gửi trả.

발송인 주소 (balsong-in juso): Địa chỉ người nhận.

우편 요금 (upyeon yogeum): Cước phí bưu điện.

우편물 트럭 (upyeonmul teuleog): Xe đưa thư.

소인 (soin): Dấu bưu điện.

봉투 (bongtu): Phong bì.

소포 (sopo): Bưu phẩm.

라벨 (label): Nhãn mác.

규모 (gyumo): Cân.

속달 우편 (sogdal upyeon): Chuyển phát nhanh.

Bài viết chuyển phát nhanh tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Vinhomesgoldenriverbs.com.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339