Garbage Truck

Xe chở rác trong tiếng Anh được phiên âm là /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/. Loại xe môi trường này chủ yếu dùng để thu gom và vận chuyển rác từ nơi chứa đến bãi tập kết.

Garbage Truck phiên âm /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/ là xe chở rác. Từ này dùng nói đến loại xe tải lớn chuyên chở và thu gom rác thải. Các xe này có nhiệm vụ lấy rác thường xuyên và giữ gìn sự sạch sẽ, mỹ quan của thành phố.

Một số từ vựng liên quan đến garbage truck.

Street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/: Xe quét đường.

Tow truck /təʊ trʌk/: Xe kéo.

Fuel truck /fjʊəl trʌk/: Xe chở nhiên liệu.

Sanitation worker /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən ˈwɜː.kəʳ/: Công nhân vệ sinh.

Dump truck /dʌmp trʌk/: Xe đổ vật liệu.

Panel truck /ˈpæn.əl trʌk/: Xe giao hàng.

Một số mẫu câu tiếng Anh về garbage truck.

What in the world is that foul smell? Is there a garbage truck nearby or something?

Trời ơi cái mùi hôi thối quái quỷ gì vậy? Hình như có chiếc xe rác ở gần đây hay sao ấy?

The garbage truck hasn’t come in two weeks. Now the entire town is starting to smell awful and rotten.

Xe rác không đến trong hai tuần nay rồi. Bây giờ cả nguyên thị trấn bắt đầu có mùi hôi và thối rữa.

Bài viết Garbage Truck được tổng hợp bởi vinhomesgoldenriverbs.com

0913.756.339