Chiến lược tiếng Hàn là gì

Từ “chiến lược” trong tiếng Hàn là 전략 /jeonlyag/. Chiến lược là bộ sưu tập các quyết định về mục tiêu dài hạn và các biện pháp, phương pháp, cũng như lộ trình để đạt được những mục tiêu đó.

Chiến lược tiếng Hàn là 전략 /jeonlyag/. Chiến lược là chương trình hành động, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể, là tổ hợp các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đường đạt đến các mục tiêu đó.

Một số từ vựng liên quan đến 전략:

전략적 /jeonlyagjeog/: Tính chiến lược

전략가 /jeonlyagga/: Chiến lược gia

전략무기 /jeonlyagmugi/: Vũ khí chiến lược

통합전략 /tonghabjeonlyag/: Chiến lược hội nhập

전략공군 /jeonlyaggong-gun/: Không quân chiến lược

전략산업 /jeonlyagsan-eob/: Công nghiệp chiến lược

전략수출품목 /jeonlyagsuchulpummog/: Sản phẩm xuất khẩu chiến lược

Ví dụ:

마케팅 전략을 세우다.

Xây dựng chiến lược tiếp thị .

상대방의 전략을 탐색하다.

Điều tra về chiến lược của đối phương.

그 회사는 교묘한 판매 전략을 구사하고 있다.

Công ty đó sử dụng một chiến lược bán hàng tuyệt vời.

대중의 관심을 끌려면 흥미로운 마케팅 전략이 필요하다.

Để lôi kéo sự quan tâm của công chúng thì cần một chiến lược marketting thú vị.

이 광고는 소비자의 감성에 호소하는 전략을 사용했다.

Quảng cáo này đã sử dụng chiến lược đánh vào cảm tính của người tiêu dùng.

Bài viết chiến lược tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Vinhomesgoldenriverbs.com.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339